Return

Política d’atenció a la ciutadania

Política d’atenció a la ciutadania Back to top

La política d’Atenció a la Ciutadania de Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) és el document base en el qual s’estableixen els principals valors i objectius que l’organització adopta per obtenir un servei de qualitat en relació amb les demandes de la ciutadania responent realment a les seves necessitats i expectatives.

La política d’Atenció a la Ciutadania es fonamenta en el Pla de Salut, en el Model d’Acreditació del Departament de Salut i en la Carta dels drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària.

Aquesta política és coherent amb la missió, visió i valors de Gestió de Serveis Sanitaris, i té els següents objectius:

 • Potenciar la participació dels clients en la millora dels serveis que ofereix l’organització.
 • Impulsar els instruments necessaris per detectar les expectatives dels clients i identificar i recollir-ne les opinions.
 • Adoptar una actitud proactiva en la relació amb els seus clients, en cercar i identificar les oportunitats de millora i canalitzar les propostes de millora.
 • Oferir una atenció accessible, directa i sense barreres.
 • Vetllar per un tracte i una informació adequats durant tot el procés assistencial.
 • Promoure la presència de personal voluntari dins de l’organització.

Per aquest motiu, GSS es compromet a:

 1. Contribuir de forma activa per l’acompliment de la Carta de drets i deures, i promoure'n el coneixement.
 2. Conèixer la percepció i expectatives dels ciutadans a través de la seva opinió i integrar-la de forma normalitzada en el funcionament de les organitzacions.
 3. Gestionar els suggeriments, agraïments, queixes i reclamacions, d’una manera àgil, competent i adequada, així com processar periòdicament la informació obtinguda per detectar accions de millora i implantar les mesures correctores corresponents.
 4. Garantir que les peticions dels pacients siguin tractades de la manera correcta i amb els terminis corresponents.
 5. Facilitar l’accessibilitat i equitat a cada ciutadà/na amb l’objectiu d’obtenir un nivell de salut que els permeti la millor qualitat de vida, tenint en compte els recursos disponibles del sistema, així com facilitant-ne l’accés per la via adequada en cada moment.
 6. Promoure l’acollida en l’àmbit de la salut per a tota la població, respectant els valors dels usuaris amb diferents creences/cultures durant tot el procés assistencial.
 7. Disposar de mecanismes específics dirigits a persones amb dificultats de mobilitat i amb disminucions sensorials.
 8. Vetllar per incorporar estratègies a l’organització que tinguin en compte la diversitat lingüística dels seus clients.
 9. Regular i integrar la presència de persones voluntàries dins de l’organització.
 10. Revisar la política d’atenció a la ciutadania periòdicament i actualitzar-la.