Imatge

Qualitat i seguretat del pacient

Qualitat i seguretat del pacient Back to top

El concepte de qualitat és un element global que amb el temps ha adquirit una importància estratègica davant dels sistemes sanitaris. Actualment es considera una exigència ètica, tant individual com col·lectiva, i que per tant avarca tota l’organització i implica des de la direcció fins al darrer nivell operatiu.

L’objectiu de la política de qualitat de la Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut a Lleida i Alt Pirineu i Gestió de Serveis Sanitaris és fomentar que els dispositius de l’organització s’orientin a un model d’excel·lència que promogui la millora contínua i la seguretat dels pacients en totes les seves activitats. Per això té els següents propòsits:

 • La millora de la qualitat de servei sanitari amb un enfocament a la satisfacció de la ciutadania.
 • La implantació de la cultura de millora contínua en l’avaluació de resultats.
 • La consideració de la seguretat del pacient com una dimensió prioritària de la qualitat.
 • La participació activa dels professionals en el desenvolupament dels plans de qualitat i seguretat i en els instruments de gestió clínica.
 • La participació de la ciutadania en aspectes relacionats amb qualitat i seguretat.
 • La sensibilització, difusió i gestió del coneixement i la formació relacionada amb qualitat i seguretat.

Model de gestió

El juliol de 2022 es constitueix la Direcció de Qualitat Territorial amb l’objectiu d’establir criteris unificats en l’abordatge de la qualitat i la seguretat del pacient en el territori així com dirigir les activitats de coordinació entre els dispositius assistencials de la Gerència Territorial.

La política de qualitat i la seguretat del pacient a nivell del territori es desplega a través de les unitats de qualitat de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, de l’Hospital Universitari Santa Maria de Lleida, de l’Hospital Comarcal del Pallars, de l’Atenció Primària de Lleida i de l’Atenció Primària de l’Alt Pirineu i Aran.

La Comissió de Qualitat territorial inclou professionals referents de cada àmbit i aprova el Pla de qualitat i seguretat dels pacients territorial, del qual se’n fa un seguiment trimestral a través d’aquesta mateixa comissió i anual del Comitè de Direcció Territorial. Cada àmbit també disposa de plans de qualitat i seguretat del pacient així com de comissions de qualitat i seguretat dels pacients pròpies que aproven i fan el seguiment de les accions contingudes en el pla.

Els models de referència per desenvolupar el model de gestió de qualitat són:

 • Model European Foundation for Quality Management, EFQM.
 • Pla de Salut 2021-2025 de la Generalitat de Catalunya.
 • Pla estratègic de qualitat i seguretat dels pacients del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Política de qualitat i Pla de qualitat de l’Institut Català de la Salut.
 • Model Sectorial d'Acreditació. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
 • Desenvolupament de les unitats funcionals de Seguretat dels Pacients. Model de Seguretat dels Pacients des de la perspectiva del model EFQM. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.