Política de privacitat

Política de privacitat Back to top

Avís legal relatiu a la reutilització de la informació

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, el Servei Català de la Salut (en endavant CatSalut), com a empresa pública de la Generalitat de Catalunya, permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

  • No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  • Citar sempre la font de la informació.
  • Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

Cal citar sempre l'autor o el titular dels drets: Servei Català de la Salut

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.

No es permet en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius del Catsalut ni dels seus centres i serveis en publicacions, webs i serveis per a mòbils que no siguin participats o autoritzats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva del CatSalut i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Privacitat: política de protecció de dades de caràcter personal del Servei Català de la Salut per a mòbils

Catsalut garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en els termes establerts per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y garantia dels drets digitals, implementant les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d'acord amb el Reglament 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consell de 27 de abril de 2016. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat i anonimitzat.

A cada pàgina que contingui formularis que recullin dades de caràcter personal, s'informarà, de manera expressa, de l'existència d'un fitxer o tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la seva recollida i de les persones destinatàries de la informació, de les possibles cessions de dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, així com de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre aquestes dades i la manera d'exercir-los.

Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre alguna de les vostres dades personals (incloses imatges o gravacions de veu), que poguessin aparèixer en alguna pàgina informativa dels portals del Servei Català de La Salut, que no sigui un formulari, us podeu adreçar a la Direcció de Sistemes d'Informació Institut Català de la Salut, Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona, o escriure a dsi.ics@gencat.cat

D'altra banda, les galetes (cookies) s'utilitzen únicament amb finalitats estadístiques, ja que proporcionen informació rellevant als responsables del portal per millorar el servei a la ciutadania.

Les funcionalitats adreçades a compartir continguts, per exemple, enviar un contingut per correu electrònic, no emmagatzemen la informació introduïda. Aquesta informació només s’utilitza amb l’objectiu de la pròpia compartició.